Hejsan! Tack för din fråga!

Hur det kommer sig att cannabis är olagligt är en komplex fråga – det har att göra med bland annat historiska faktorer, världspolitik, såväl som de sociala och hälsorelaterade skador som narkotikaklassade preparat medför. Cannabis orsakar hälsorisker, särskilt för unga som använder (se till exempel WHO 2016: The health and social effects of nonmedical cannabis use.

Om den historiska och politiska bakgrunden:

Den internationella narkotikaregleringen fick sin början från opiumkrisen som drabbade bland annat USA och Storbritannien under 1800-talet och början av 1900-talet. Då Nationernas förbund (föregångare till Förenta nationerna) inrättades 1920, grundades en kommitté (föregångare till Förenta nationernas narkotikakommission CND) för att ta itu med opiumkrisen. År 1962 förädlades Opiumkonventionen av den enskilda konventionen om narkotiska droger (den s.k. Single Convention on Narcotic Drugs), som förbjöd cannabisprodukter, samt läkemedel av kokaintyp och fentanylderivat. Cannabisbruk var förbjudet i USA redan i början av 1900-talet.

Hur gick det till i Finland?

År 1961 fastställdes FN:s allmänna narkotikakonvention, som även Finland ratificerade några år senare. År 1966 stiftades Finlands första narkotikaförordning. I den kriminaliserades användningen av narkotika. I praktiken baseras vår nuvarande lagstiftning på denna förordning. År 1972 stiftades den egentliga narkotikalagen.

Meningsskiljaktigheterna kring definitionen av narkotikafrågan i Finland koncentrerades till frågan om huruvida användning av narkotika är straffbart eller ej. I regeringens proposition fastställdes inte bruk av narkotika som straffbar gärning. Riksdagens lagutskott rekommenderade kriminalisering av bruk, medan ekonomiutskottet höll samma linje som regeringen. Till slut beslutade det stora utskottet om saken genom lott. På den lyfta lotten stod det ”Nej”, vilket medförde att användningen av narkotika blev en straffbar gärning.

Vem bestämmer?

Varje år sammankallas medlemsstaternas representanter i FN:s narkotikakommission CND för att besluta om de åtgärder som världens länder anser nödvändiga för att ta itu med de negativa effekterna av olika droger och bland annat besluta om de olika graderna av kriminaliseringen. Cannabis har nu blivit föremål för debatt, och det har föreslagits att man ändrar hur cannabis klassificeras för att göra det lättare att forska i cannabis.

Syftet med den internationella narkotikaregleringen är att främja människors hälsa och välbefinnande och att lösa sociala och säkerhetsproblem, både individuella och offentliga, genom internationellt samarbete. Förebyggande och behandling av ’drogmissbruk’, liksom förebyggande och utrotning av olaglig produktion och handel, är kärnan i politiken.

Under 2016 träffades det internationella samfundet vid ett toppmöte för att diskutera ’världens narkotikaproblem’. Läs mera om detta i det senaste sammanfattande uttalandet om den globala narkotikapolitik som Finlands narkotikareglering bygger på.

Hälsar,

Hanna Heikkilä, enhetschef
Karin Rantala, utbildningsplanerare i projektet Intervention för unga cannabisanvändare


Din feedback är nyttig för oss. Berätta vad du tyckte om svaret.

Edellinen Seuraava

Lisää juttuja tästä aiheesta